14/11/10

O fracaso das ideoloxías

...os que teñen  causa
carecen de coñecemento

...os que teñen coñecemento
carecen de causa

(quen fala faino sen coñecemento nin causa)

tigres oceánicos
There is no political solution
to our troubled evolution
have no faith in constitution
there is no bloody revolution
We are spirits in the material world
Our so-called leaders speak
with words they try to jail you
they subjugate the meek
but it's the rhetoric of failure
We are spirits in the material world
Where does the answer lie?
living from day to day
if it's something we can't buy
there must be another way
We are spirits in the material world

Non hai solución política
 a nosa turbulenta evolución
non ten fé na constitución
non hai revolución sanguiñenta

Somos espíritos nun mundo material

Os que chamamos líderes falan
Con palabras que tentan encarcerarte
Subxugando  os mansos
Pero é a súa unha retórica do fracaso

Somos espíritos nun mundo material

Onde están as respostas?
Vivindo ao día
Se  é algo que non podemos mercar
Debe haber outra maneira…

Somos espíritos nun mundo materialhttp://amarellesbravos.blogspot.com/2010/12/haicu-19.html