30/07/12

Renzo Novatore: PENSIERI


LE MIE SENTENZE
(dal taccuino dei miei pensieri intimi)
(da «Iconoclasta!», Pistoia, n. 12, 15 ottobre 1920)
DIO - 
Parto di fantasie malate. 
Abitatore di cervelli senili e impotenti. 
Compagno e confortatore di spiriti rancidi nati alla schiavitù. 
Cocaina per isterici.
Pillola per menti stitiche chiuse al sapere. 
Marxismo per cuori rammolliti.

UMANITÀ - 
Parola astratta con senso negativo, gonfia di forza e priva di verità. 
Maschera oscena appiccicata sul viso turpe e laido di volgarissimi furbi per dominare il volgo grossolanamente sentimentale degli idioti e degli imbecilli.

PATRIA - 
Ergastolo spirituale per semi - intelligenti,stalla dell’imbecillità, 
Circe che tramuta in cani e porci i suoi adoratori. 
Bagascia dei suoi padroni e ruffiana dello straniero. 
Mangiatrice dei suoi figli, calunniatrice dei suoi padri e schernitrice dei suoi eroi.

FAMIGLIA - 
Rinnegazione dell’Amore, della Vita e della Libertà.

SOCIALISMO - Disciplina, disciplina: Ubbidienza, ubbidienza: schiavitù ed ignoranza gravida di Autorità.
Il socialismo è un grosso corpo borghese contenente una volgarissima animaccia cristiana.
È un impasto di feticcismo, di settarismo e di vigliaccheria.

ORGANIZZAZIONE,  CAMERE,  SINDACATI  -
Chiese  per  impotenti.  
Monte  di  pietà  per  pidocchi  estracci. 
Molti vi sono affiliati per vivere parassitariamente alle spalle dei loro gonzi compagni tesserati. 
Parecchi per fare la spia. 
Qualcuno, i più sinceri e credenti- poveri ingenui! - per andarsene in galera ad espiare la vergognosa vigliaccheria di tutti. 
Il grosso della massa, per pagare, sbadigliare ed attendere.

SOLIDARIETÀ  -  È  il  macabro  altare  sul  quale  i commedianti di ogni risma salgono a mettere in evidenza le loro qualità sacerdotali e a recitare abilmente la loro messa.
È qualche cosa che il beneficiato non paga mai meno del cento per cento in più della vergognosa umiliazione.

AMICIZIA - 
Fortunato colui che ha potuto bere a questo calice senza sentirsi lo spirito offeso e l’anima
avvelenata.
Se uno di questi uomini esistesse lo pregherei caldamente a volermi inviare la sua fotografia.
Sarei quasi certo di vedermi giungere la faccia di un idiota.

AMORE - 
Frode della carne a danno dello spirito.
Malattia d’anima, atrofizzazione del cervello, sdilingumento del cuore, corruzione dei sensi, menzogna poetica in cui mi ubbriaco due o tre volte al giorno, ferocemente, per poter consumare più presto questa mia cara e pur così stupida vita. 
E poi, in fondo, preferisco essere ucciso dall’Amore. 
È l’unico farabutto - dopo Giuda -che sappia uccidere ancora con dei baci.

UOMO - Un sudicio impasto di schiavitù e di tirannia, di feticcismo e di paura, di vanità e di ignoranza.
La più grande offesa che si possa dare a un asino è quella di chiamarlo uomo.

DONNA - La più brutale di tutte le bestie schiave. La più grande vittima che striscia sulla terra. 
Ma la più colpevole - dopo l’uomo e il cane - meritevole di tutti i suoi guai. 
Sarei da vero curioso di sapere cosa pensano di me quando le bacio...
O ciniche prostitute, o espropriatrici audaci, ergetevi voi sopra la putredine ove il mondo sta immerso e fatelo impallidire sotto la luce perversa dei vostri grandi occhi profondi.
Voi siete il sole più bello che oggi il sole bacia. 
Voi siete di un’altra razza. 
E l’anima vostra è un canto, un sogno la vostra vita.
Scardinate il mondo o libere prostitute, o espropriatrici audaci. Io canterò per voi. Il resto è fango!
O texto non necesita moita tradución, se a inclúo é por puro pracer recreativo, pesca deportiva:

AS MIÑAS SENTENZAS
(Do caderno dos meus pensamentos íntimos)

DEUS
Parto de fantasías enfermas.
Habitante de cerebros senís e impotentes.
Compaña e consolo de espíritos rancios nados na escravitude.
Cocaína para histéricos.
Pílula para mentes estreñidas pechadas ao saber.
Marxismo para corazóns amolecidos.

HUMANIDADE
Palabra abstracta no peor sentido, inchada de forza e carente de verdade.
Pegañenta máscara obscena no rostro vil e feo de vulgarísimos raposos para dominar o rabaño extremadamente sentimental de idiotas e imbéciles.

PATRIA
Cadea espiritual para semi-intelixentes, táboa rasa da imbecilidade, Circe que transforma en cans e porcos os seus adoradores.
Cadela dos patróns e proxeneta do extranxeiro.
Devoradora dos seus fillos, calumniadora dos seus pais e escarnecedora dos seus herois.

FAMILIA
Negación do Amor, da Vida e da Liberdade.

SOCIALISMO
Disciplina, disciplina.
Obediencia, obediencia.
Escravitude e ignorancia grávida de Autoridade.
O socialismo é un obeso corpo burgués recheo dunha vulgarísima alma cristiá.
Mestura de fetichismo, sectarismo e covardía.

ORGANIZACIÓNS, CÁMARAS, SINDICATOS
Igrexas para impotentes.
Monte de piedade para piollos esmagados.
Moitos afílianse para viviren parasitariamente a conta dos inxenuos compañeiros.
Moitos para faceren de espías.
Algúns, os máis sinceros e crentes -pobres inxenuos-para acabar no cárcere por axexar a vergoñenta covardía de todos.
O groso da masa, para pagar, abrir a boca e agardar.

SOLIDARIEDADE
É o macabro altar sobre o cal comediantes de todo tipo amosan as súas cualidades sacerdotais e recitan habilmente a súa misa.
Algo que o beneficiario acaba pagando a máis do cen por cen en forma de vergoñenta humillación.

AMIZADE
Afortunado quen puido beber deste cáliz sen sentir o espírito ofendido e a alma envelenada.
Se alguén así existe rogaríalle encarecidamente me enviase unha foto. Estou seguro que daría de fuciños coa cara dun idiota.

AMOR
Fraude da carne e dano do espírito.
Doenza da alma, atrofiamento do cerebro, colapso do corazón, corrupción dos sentidos, engano poético no que me emborracho dúas ou tres veces ao día, ferozmente, por consumar canto antes esta miña querida e sen embargo estúpida vida.
Pero, con todo, prefiro morrer de Amor.
É o único canalla- despois de Xudas- que sabe aínda matar cun par de beixos.

HOME
Noxenta mestura de escravitude e tiranía, de fetichismo e de medo, de vaidade e de ignorancia.
A maior ofensa que se lle pode infrinxir a un asno é chamalo home.

MULLER
A máis brutal de todas as bestas escravas.
A máis grande vítima que anda sobre a terra.
Pero tamén a máis culpable -despois do home e o can- merecedora das súas angurias.
Sería de veras curioso saber o que pensan de min cando as beixo.

Oh, cínicas prostitutas, oh, expropiadoras audaces, erguédevos sobre a podredume en que o mundo está inmerso e facédeo palidecer baixo a luz perversa dos vosos grandes ollos profundos.
Sodes o sol máis belo que hoxe o sol beixa.
Sodes doutra raza.
A vosa alma é un canto, un soño a vosa vida.
Desquiciade o mundo, oh, libres prostitutas, oh, expropiadoras audaces.
Cantareino para vós.
O resto é fango!