14/01/12

Os ollos do gato - Moebius-Jodorowsky / Gary Snyder - No tocante aos poetasA piques de rematar o Ano do Gato, quedamos coa súa visión extraordinaria sobre a realidade en constante mutación. Ata máis ver, querido gato, as túas boas intencións nunca serán suficientemente avaliadas. Creo que algo vai quedar deste ano xa extinguido, se cadra unha certa sensación de que a auga, no seu fluír constante e amoroso, todo o pode e chega a abrir furados ata nas máis duras pedras. 
Agardemos que o Gran Dragón que se aveciña non acabe en ouveos de basilisco.

AS FOR POETS

The Earth Poets
Who write small poems,
Need help from no man. 

The Air Poets
Play out the swiftest gales
And sometimes loll in the eddies.
Poem after poem,
Curling back on the same thrust. 

At fifty below
Fuel oil won't flow
And propane stays in the tank.
Fire Poets
Burn at absolute zero
Fossil love pumped backup 

The first
Water Poet
Stayed down six years.
He was covered with seaweed. 
The life in his poem 
Left millions of tiny
Different tracks
Criss-crossing through the mud. 

With the Sun and Moon
In his belly,
The Space Poet
Sleeps.
No end to the sky-
But his poems,
Like wild geese,
Fly off the edge. 

A Mind Poet
Stays in the house. 
The house is empty
And it has no walls.
The poem 
Is seen from all sides,
Everywhere,
At once. 

GARY SNYDERNO TOCANTE AOS POETAS
Os Poetas Terra
Que escriben pequenos poemas
No precisan axuda de ninguén

Os Poetas Ar
Andan nos vendavais más rápidos
E ás veces penduran dos remuíños
Poema tras poema
Ondeando no centro da embestida

A dez graos baixo cero
O fuel-oil non flúe
E o propano permanece no tanque
Os Poetas Lume
Arden no cero máis absoluto
Bombean amor fosilizado

O primeiro
Poeta Auga
Permaneceu submerso seis años.
Cubrírono os argazos.
A vida no seu poema
Deixou milleiros de diminutas
Pegadas diferentes
Enristradas na lama.

Co Sol e a Lúa
No bandulllo,
O Poeta Espazo
Dorme.
 Sen fin polo céo-
Pero os seus poemas
Coma gansos salvaxes
Voan sobre el abismo.

Un Poeta Mente
Fica na casa.
A casa está baleira
E non ten paredes.
O poema
Pódese ver desde todos lados,
En todas partes,
Dunha soa vez.